สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

บทคัดย่อ/บทนำ

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน,พี่เลี้ยงให้มีทักษะการทำแผน พัฒนาข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลและให้ผู้เสนอโครงการมีทักษะการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (2) เพื่อพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลให้เป็นศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีการดำเนินการทำแผน เขียนข้อเสนอโครงการ บันทึกกิจกรรม การติดตามประเมินคุณค่าโครงการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) 1.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด (Online 2 ครั้ง Onsite 2 ครั้ง) (2) 2.พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลพื้นที่ แพร่ น่าน พะเยา (53 กองทุน ) จำนวน 4 ครั้ง (3) 3. ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน 53 กองทุน จำนวน 2 ครั้ง (4) 4. พัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 30 กองทุน 2 ครั้ง (5) 1.1 พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัด ออนไลน์ (6) 1.2พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและจังหวัดในพื้นที่จ.แพร่ น่าน พะเยา (7) 2.2 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่ ครั้งที่ 1  อำเภอเมืองพะเยา (8) 2.3 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอ ร้องกวาง จ.แพร่ (9) 1.3 ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับเขต จังหวัดและพื้นที่ online (10) 1.4 ประชุมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดแพร่และคณะทำงาน (11) 2.4 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ (12) 3.4 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่1 (13) 2.5 พัฒนาศักยภาพแกนนำกองทุนตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสา  จ.น่าน (ออนไลน์) (14) 3.1 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 (15) 3.2 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 1-2 (16) 3.3ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยงพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา (17) 3.6 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย กองทุนสุขภาพตำบลบ้านเหล่า (18) 3.5 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ครั้งที่ 1 (19) 3.7 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนโดยทีมพี่เลี้ยง อำเภอเวียงสา (20) 3.8 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) (21) 3.10 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุน กองทุนอำเภอร้องกวาง โดยทีมพี่เลี้ยงส่วนกลาง ครั้งที่2 (22) 3.9 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนตำบลอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 (23) 1.5ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน (24) 3.11 ประสานพื้นที่ต้นแบบตำบลกิจกรรมทางกาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (25) 3.12 ประชุมการติดตามและคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ (26) 3.13 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (27) 3.14 ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนอำเภอ ร้องกวาง จังหวัดแพร่ (28) 4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ 32 กองทุน (29) 4.1.2 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอสูงเม่นและอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เพื่อสรุปการพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ (30) 4.1.1 ประชุมกองทุนต้นแบบ กองทุนสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่ เขต อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (31) 4.2.1 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (32) 4.2.2 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (33) 4.2.3 การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนกองทุนท้องถิ่นในพื้นที่เขต 1 อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (34) 4.1.3 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (35) 4.1.4 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (36) 4.1.5 การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (37) 4.1.6 ประชุมทีมพี่เลี้ยงเพื่อสรุปการติดตามพัฒนาศักยภาพกองทุนต้นแบบ (38) 4.1.7การเสริมศักยภาพกองทุนต้นแบบอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (39) 4.2การแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน  (มิถุนายน 2565)

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

คำสำคัญ

 

บทนำ

 

หมายเหตุ
  • บทคัดย่อ/บทนำ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

แบบประเมิน HIA

1. การกลั่นกรองโครงการ

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
11) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.2 วิธีการ (ระบุรายละเอียดทำอะไร กับใคร กี่คน ผลสรุป)

1) ประชุมทีมประเมิน

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

4) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.3 เครื่องมือ

1) เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง (ระบุรายละเอียดเครื่องมือ เช่น แนวคำถามในการประชุมกลุ่ม)

 

1.4 ผลที่ได้

1) ผลที่ได้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง

 

2. การกำหนดขอบเขต

 

1) วิธีการในการกำหนดขอบเขต

 

2) ผู้เข้าร่วมกำหนดขอบเขต

 

3) เครื่องมือที่ใช้

 

4) กรอบแนวคิด

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3) ใช้กรอบ Balance Score Card
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4) ใช้กรอบ CIPP
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5) อื่นๆ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ลงมือประเมิน

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม (ระบุรายละเอียด)

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (ระบุรายละเอียด)

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน (ระบุรายละเอียด)

 

4) ผลการประเมิน (เรียงตามตัวชี้วัดที่กำหนดในขั้นตอน scoping)
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน

 

3) ผลการทบทวนร่างรายงาน

 

4) สรุปผลการประเมินสำคัญที่นำเข้าเวทีการทบทวน
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

 

1) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ

 

2) อื่นๆ

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

3) อื่นๆ

 

สรุป

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

เอกสารอ้างอิง

 

เอกสารประกอบโครงการ