สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61 สนับสนุนการเผยแพร่และประประชาสัมพันธ์รายการกินอิ่มนอนทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio 5000 6,000.00 6,000.00
5 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 1,640.00 1,640.00
7 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 3,040.00 3,040.00
13 ม.ค. 61 Facebook live ที่ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ 10000 3,240.00 3,240.00
19 - 20 ม.ค. 61 ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมงานสร้างสุข เวที “โซนอันดามัน” 2 1,160.00 1,160.00
27 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 3,040.00 3,040.00
27 ม.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่มนอนอุ่น/ Facebook live ณ ท่าเรือบ้าน ถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 10000 3,240.00 3,240.00
10 ก.พ. 61 ผลิตสปอตวิทยุรายการกินอิ่มนอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 3,000.00 3,000.00
1 มี.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ ทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio 5000 12,000.00 12,000.00
10 มี.ค. 61 face book live บ้านนาตีน งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน 10000 2,500.00 1,800.00
10 มี.ค. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 2,500.00 1,200.00
11 มี.ค. 61 face book live งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน "เวทีเสวนาอนาคตท่องเที่ยวโดยชุมชน" 10000 2,500.00 1,600.00
14 มี.ค. 61 Facebook live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 5000 2,500.00 2,400.00
19 มี.ค. 61 ผลิตสปอตจิงเกิ้ลรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 4,000.00 4,000.00
26 มี.ค. 61 ผลิต voice over เปิดตัวพิธีกร งานสร้างสุขภาคใต้ 1000 2,000.00 2,000.00
29 มี.ค. 61 facebook live งานสร้างสุขภาคใต้ 10000 2,500.00 500.00
30 มี.ค. 61 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน และข้อเสนอห้องย่อย ประเด็นจริยธรรมสื่อในงานสร้างสุขภาคใต้ 2 4,480.00 1,000.00
4 เม.ย. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เมือง จ.กระบี่ 5000 2,000.00 2,000.00
12 เม.ย. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5000 2,500.00 2,400.00
13 เม.ย. 61 Face book live รายการพิเศษ กระบี่เซฟตี้ เรดิโอ ครั้งที่ 19 อนาคตการท่องเที่ยวกระบี่ 5000 2,500.00 1,200.00
14 เม.ย. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 3,000.00 1,200.00
2 พ.ค. 61 Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” 5000 2,500.00 2,400.00
5 พ.ค. 61 ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 3,000.00 2,400.00
26 พ.ค. 61 Face book live งาน GenZ Krabi Fun Ran สร้างสังคมปลอดบุหรี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5000 2,500.00 1,800.00
26 พ.ค. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้ 5000 3,000.00 1,200.00
31 พ.ค. 61 เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2 1,000.00 600.00
25 มิ.ย. 61 เข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุขภาวะ แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
30 มิ.ย. 61 ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ 5000 3,000.00 1,200.00
รวม 136,011 85,340.00 28 68,260.00