สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้ ทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio

1 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ออกอากาศรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ โดยเชื่อมสัญญาณรายการผ่านเครือข่ายกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ทางแวบไซด์สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.นักจัดรายการ 2.สื่อมวลชนกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
3.ภาคีเครือข่ายในประเด็นที่สื่อสาร
4.ผู้ฟังที่วางไว้ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 lock_open

ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

30 มิถุนายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการ 2.ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียงนำไปสู่การพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้จากเครือข่ายปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบ มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่สังคมปลอดบุหรี่ ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการวิทยุจำนวน
2.ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง จ.กระบี่ 4.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ 5.กลุ่มผู้ฟังตามเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนทั่วไป 6.เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

เข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสุขภาวะ แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่

25 มิถุนายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมประชุมหารือ หาข้อสรุปใน ยกระดับการสร้างแหล่องท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ในอำเภอคลองท่อม  จ.กระบี่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
      1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียงนำไปสู่การพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้จากเครือข่ายปัจจัยเสี่งในพื้นที่/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบ มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่สังคมปลอดบุหรี่ ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนสื่อจังหวัดกระบี่
2.สื่อมวลชน จากจังหวัดกระบี่
3.เครือข่ายปัจจัยเสียงจังหวัดกระบี่
4.เครือข่ายจากมูลนิธีรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
5.ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก สื่อสารผ่านช่องทาง โซเชียล และเครื่อข่ายสถานีวิทยุกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
      1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียงนำไปสู่การพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้จากเครือข่ายปัจจัยเสี่งในพื้นที่/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบ มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่สังคมปลอดบุหรี่ ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนสื่อจังหวัดกระบี่
2.สื่อมวลชน จากจังหวัดกระบี่
3.เครือข่ายปัจจัยเสียง
4.นักเรียนโรงเรียนเมืองกระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 lock_open

ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้

26 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการ 2.ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียงนำไปสู่การพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้จากเครือข่ายปัจจัยเสี่งในพื้นที่/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบ มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่สังคมปลอดบุหรี่ ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 2.ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง จ.กระบี่
4.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ 5.กลุ่มผู้ฟังตามเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนทั่วไป 6.เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

Face book live งาน GenZ Krabi Fun Ran สร้างสังคมปลอดบุหรี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

26 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ปัจจัยเสี่ยง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียงนำไปสู่การพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้จากเครือข่ายปัจจัยเสี่งในพื้นที่/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านการควบคุมยาสูบ มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่สังคมปลอดบุหรี่ ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ทาง Facebook live
2.ตัวแทนจากกกอง บก.สื่อสร้างสุข
3.เครือข่ายปัจจัยเสี่ยง จ.กระบี่ 4.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 lock_open

ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้

5 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ บูรณาการร่วกกับกิจกรรม ผู้สูงวัยเท่าทันสื่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ การรู้ทันสื่อของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียง โดยผ่านกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการใช้สื่อ รู้ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เกิดองค์ความรู้/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวิทยากร       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สูงวัย เป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการวิทยุ  ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน
3.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ 4.เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ และประชาชนทั่วไป 5.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ”

2 พฤษภาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ บูรณาการร่วกกับกิจกรรม ผู้สูงวัยเท่าทันสื่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ การรู้ทันสื่อของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียง โดยผ่านกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการใช้สื่อ รู้ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เกิดองค์ความรู้/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวิทยากร       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สูงวัย เป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่
3.ตัวแทนจากผู้สูงอายุในพื้นที่ 4.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
5.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
6.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้

14 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการ 2.ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
          1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการวิทยุจำนวน
2.ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขฯ
3.สถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ 4.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
5.เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ และประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

Face book live รายการพิเศษ กระบี่เซฟตี้ เรดิโอ ครั้งที่ 19 อนาคตการท่องเที่ยวกระบี่

13 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่
3.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
4.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
5.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

12 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ บูรณาการร่วกกับกิจกรรม ผู้สูงวัยเท่าทันสื่อในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ การรู้ทันสื่อของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียง โดยผ่านกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการใช้สื่อ รู้ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เกิดองค์ความรู้/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวิทยากร       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สูงวัย เป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่
3.ตัวแทนจากผู้สูงอายุในพื้นที่ 4.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
6.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
7.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

Face book live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.เมือง จ.กระบี่

4 เมษายน 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ บูรณาการร่วกกับกิจกรรม ผู้สูงวัยเท่าทันสื่อในพื้นที่ เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ การรู้ทันสื่อของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียง โดยผ่านกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการใช้สื่อ รู้ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เกิดองค์ความรู้/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวิทยากร       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สูงวัย เป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่
3.ตัวแทนจากผู้สูงอายุในพื้นที่ 4.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
5.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
6.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยน และข้อเสนอห้องย่อย ประเด็นจริยธรรมสื่อในงานสร้างสุขภาคใต้

30 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เข้าร่วมประชุมเลือกประเด็นข้อเสนอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นจริยธรรมสื่อ 2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านสื่อสาธารณะ ยกระดับ มาตรฐาน สู่เป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนสื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.กระบี่ 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 lock_open

facebook live งานสร้างสุขภาคใต้

29 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถ่ายทอดกิจกรรมเวทีเสวนา ในงานสร้างสุขภาคใต้ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

1.ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 2.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
4.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์
5.ภาคีเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 lock_open

ผลิต voice over เปิดตัวพิธีกร งานสร้างสุขภาคใต้

26 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เลือกประเด็นเขียนสคริป 2.ตัดต่อ บันทึกเสียง 3.เผยแพร่ในงานสร้างสุขภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ตัดต่อ สปอตและผู้เขียนสคริป 2.นักจัดรายการ, 3.สื่อมวลชนกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
4.ผู้ฟังที่วางไว้ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 lock_open

ผลิตสปอตจิงเกิ้ลรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

19 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เลือกประเด็นเขียนสคริป 2.ตัดต่อ บันทึกเสียง 3.เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุ เครือข่ายกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ตัดต่อ สปอตและผู้เขียนสคริป
2.นักจัดรายการ 3.สื่อมวลชนกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
4.ผู้ฟังที่วางไว้ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 lock_open

Facebook live ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงวัย “ผู้สูงวัยรู้ทันสื่อ” อ.ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

14 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ บูรณาการร่วกกับกิจกรรม ผู้สูงวัยเท่าทันสื่อในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค
3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

2.ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ การรู้ทันสื่อของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ จากประเด็นปัจจัยเสียง โดยผ่านกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับความรู้ ตระหนักถึงการใช้สื่อ รู้ทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน  เกิดองค์ความรู้/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากวิทยากร       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงวัย ให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มผู้สูงวัย เป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย
 • 1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 1 คน ตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ 1 คน 2.ตัวแทนจากผู้สูงอายุในพื้นที่ 3.กลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ 4.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
  5.สื่อมวลชนในพื้นที่
  6.เครือข่ายผู้สูงวัย
  7.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 lock_open

face book live งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน "เวทีเสวนาอนาคตท่องเที่ยวโดยชุมชน"

11 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน อ.เมือง จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

1.ผู้ดำเนินรายการ ตัวแทนจากเครือข่ายท่องเที่ยว
2.กลุ่มผู้ชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
4.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 lock_open

ดำเนินรายการ กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

10 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการ 2.ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 3.เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
          1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

1.นักจัดรายการ จำนวน 2 คน
2.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
3.เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ และประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 lock_open

face book live บ้านนาตีน งานตลาดสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน

10 มีนาคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีน อ.เมือง จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

1.สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
2.เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่
3.กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 lock_open

สนับสนุนการเผยแพร่และประประชาสัมพันธ์รายการกินอิ่มนอนทางสถานีวิทยุ FM 96 Mhz.Unity Radio

1 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ออกอากาศรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ โดยเชื่อมสัญญาณรายการผ่านเครือข่ายกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ ทางแวบไซด์สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

นักจัดรายการ,สื่อมวลชนกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ และ ภาคีเครือข่ายในประเด็นที่สื่อสาร ผู้ฟังที่วางไว้ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 lock_open

ผลิตสปอตวิทยุรายการกินอิ่มนอนอุ่น บนแผ่นดินใต้

10 กุมภาพันธ์ 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • เลือกประเด็นเขียนสคริป
 • ตัดต่อ บันทึกเสียง
 • เผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุ เครื่อข่ายกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

นักจัดรายการ,สื่อมวลชนกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ และ ผู้ฟังที่วางไว้ตามเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 lock_open

ดำเนินรายการกินอิ่มนอนอุ่น/ Facebook live ณ ท่าเรือบ้าน ถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

27 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ
 • ดำเนินรายการในพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 • เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 lock_open

ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้

27 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ผลิตสปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด  (เขียนสคริป/บันทึกเสียง/ตัดต่อ)
 • ประสานงานผู้ดำเนินรายการ
 • ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้
 • เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
          1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

นักจัดรายการ จำนวน 2 คน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ เครือข่ายสถานีวิทยุสื่อสร้างสุขภาคใต้ และประชาชนทั่วไป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 lock_open

ร่วมเวทีเตรียมความพร้อมงานสร้างสุข เวที “โซนอันดามัน”

19 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมเลือกประเด็นการสื่อสาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ     2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนสื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.กระบี่ จำนวน 2 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 lock_open

Facebook live ที่ไร่ปรีดาโฮมสเตย์

13 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประสานงานผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ 2.ดำเนินรายการในพื้นที่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ผ่านช่องทาง เพจเฟสบุ๊ค สมาคมสืjอชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 3.เผยแพร่ประเด็นผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
    1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่  จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ       2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10,000 คน จากที่ตั้งไว้ 10,000 คน
ประกอบด้วย

สื่อมวลชนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กระบี่ กลุ่มผู้ชมทั่วไปทางเฟสบุ๊คไลฟ์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 lock_open

ดำเนินรายการกินอิ่ม นอนอุ่น บนแผนดินใต้

7 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผลิตสปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ชุด  (เขียนสคริป/บันทึกเสียง/ตัดต่อ) 2.ประสานงานผู้ดำเนินรายการ 3.ดำเนินรายการที่ สถานีวิทยุ FM 96.0 Mhz.Unity radio จังหวัดกระบี่ รายการกิ่นอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุเครือข่าย กอง บก.สื่อสร้างสุขภาคใต้ 4.เผยแพร่ประเด็น และสปอตวิทยุ ผ่านการดำเนินรายการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
          1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ง  แวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ             2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5,000 คน จากที่ตั้งไว้ 5,000 คน
ประกอบด้วย

ผู้ดำเนินรายการวิทยุจำนวน 2 คน ตัวแทนจากกอง บก.สื่อสร้างสุขฯ 1 คน และจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 คน และสถานีวิทยุที่ร่วมเครือข่ายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้ กลุ่มผู้ฟังและประชาชนทั่วไปตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,400.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 lock_open

ประชุมคณะทำงาน

5 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานและเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนประเด็นที่ต้องการสื่อสาร สรุปประเด็นคือ การประชาสัมพันธ์งานสร้างสุขภาคใต้ และ ท่องเที่ยวชุมชนสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน         

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต (Output): พัฒนารูปแบบการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการนำเสนอ การเผยแพร่ข่าวสารเชิงประเด็น ที่เป็นรูปแบบโดยการผสมผสานสื่อวิทยุท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับสื่อใหม่คือ การเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยี เชื่อมสัญญาณการออกอากาศเป็นเครือข่ายสื่อวิทยุของภาคใต้

ผลลัพธ์ (Outcome):
1. เกิดองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ คือ องค์ความรู้จากชุมชนท่องเที่ยว/ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง/ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากนักวิชาการ 2. การเกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการยกระดับ มาตรฐาน สู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีเป้าหมายสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นผลจากการรับรู้ข้อมูล เป็นแรงกระตุ้นจากการสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

นักจัดรายการ และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00 1,640.00 lock_open