สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ประชุมชี้แจงจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563

 

  • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรรมการกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุน
  • ปฎิบัติการการลงข้อมูลในโปรแกรมกองทุน

 

1 กองทุนท้องถิ่นสามารถใช้โปรแกรมพัฒนาแผนงานโครงการได้
2 การเสนอขอโครงการสามารถเข้าโปรแกรมได้เลย

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองชุมพร 26 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564

 

  • ชี้แจงทำความเข้าใจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองชุมพร
  • แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการกลไกลสุขภาพประเด็นจุดเน้นแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น

 

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)มีความเข้าใจแผนงานได้ทราบแนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกสุขภาพ ประเด็นจุดเน้น สู้การแก้ไขปัญหาโดยกองทุนท้องถิ่น 2 ทางทีมพี่เลี้ยงจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนท้องถิ่นรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทั้งหมด ตามประเด็นจุดเน้น เช่น เรื่องผู้สูงอายุ อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรังและโรคติดต่อระบาด เป็นต้น