สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 1) 25 15.00 13,925.00
15 ก.พ. 61 - 13 มี.ค. 61 ประชุมเครือข่ายภัยพิบัติอันดามัน ครั้งที่ 1 40 50,000.00 27,685.00
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่1 20 15,000.00 13,250.00
26 ก.พ. 61 - 31 ธ.ค. 61 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดพังงา 50 100,000.00 25,075.00
20 - 21 มี.ค. 61 การศึกษาดูงานการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะกลางและชุมชนถ้ำเสื่อ 25 30.00 37,850.00
10 เม.ย. 61 - 27 มิ.ย. 62 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 40 50,000.00 33,255.00
29 เม.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 40 10,000.00 19,660.00
20 พ.ค. 61 - 20 มิ.ย. 61 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 1 (เดือน มกราคม ถึง มิถนายน 2561) 12 12,000.00 12,000.00
26 - 28 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 30 17.00 17,880.00
20 มิ.ย. 61 - 20 ม.ค. 62 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนบปริง 20 5,000.00 5,668.00
14 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลรมณีย์ 30 5,000.00 6,660.00
15 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลตำตัว 20 5,000.00 9,700.00
18 ก.ค. 61 สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการประสานเครือข่ายภัยพิบัติระดับจังหวัดระนอง 20 50,000.00 33,340.00
20 ก.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 2 (เดือน กรกฎาคม ถึงมีนาคม 2562) 1 12,000.00 10,000.00
20 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 2) 13 15,000.00 12,341.00
22 ก.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลทุ่งมะพร้าว 20 5,000.00 5,600.00
28 - 29 ก.ค. 61 อบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 33 32,790.00 32,790.00
1 ส.ค. 61 หนุนเสริมการปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนน้ำเค็ม ครั้งที่1 10 10,000.00 5,200.00
2 ส.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนทับตะวัน ครั้งที่1 30 10,000.00 7,700.00
3 ส.ค. 61 หนุนเสริมการปำิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาดครั้งที่1 30 10,000.00 7,200.00
4 ส.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนท่าใหญ่ ครั้งที่1 20 10,000.00 5,900.00
20 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 3) 12 15,000.00 12,841.00
31 - 1 ส.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ ชุมชนน้ำเค็มครั้งที่2 10 10,000.00 10,000.00
20 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 4) 12 5,000.00 12,441.00
22 - 23 ก.ย. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนหินลาดครั้งที่2 10 10.00 13,100.00
28 ก.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลคลองเคียน 40 10,000.00 10,008.00
5 - 6 ต.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนท่าใหญ่ครั้งที่2 20 10.00 10,700.00
20 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 5) 12 5,000.00 11,141.00
30 ต.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 20 25,000.00 16,160.00
1 พ.ย. 61 - 31 ธ.ค. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 55 25,000.00 27,316.00
3 พ.ย. 61 - 4 มิ.ย. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านทับตะวันครั้งที่2 15 10.00 12,100.00
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 6) 12 10,000.00 12,641.00
20 พ.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ตำบลนาเตย 30 10,000.00 9,212.00
28 พ.ย. 61 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 50 25.00 42,227.00
14 ธ.ค. 61 - 14 ม.ค. 62 (ลงพื้นที่)ประชุมร่วมคณะทำงานจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 30 25,000.00 10,000.00
19 ธ.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ท่าใหญ่ ครั้งที่3 15 20.00 15,000.00
20 ธ.ค. 61 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนน้ำเค็มครั้งที่3 10 10,000.00 15,000.00
10 ม.ค. 62 หนุนเสริมการปฎิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านทับตะวัน ครั้งทั้ง3 15 10.00 15,000.00
15 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงานการท่องเที่ยวครั้งที่3 25 15.00 16,600.00
20 ม.ค. 62 - 20 เม.ย. 62 ค่าประสานงานฝ่ายเลขาฯ งวดที่ 3 (ปี 2562) 12 8,000.00 2,000.00
26 - 27 ม.ค. 62 หนุนเสริมการปำิบัติการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินลาดครั้งที่3 20 10,000.00 15,000.00
3 ก.พ. 62 สรุปปิดโครงการ 20 15,000.00 -
20 ก.พ. 62 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 7) 12 10,000.00 9,828.00
2 เม.ย. 62 อุปกรณ์สิ้นเปลือง 0 3,000.00 2,500.00
2 - 30 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 8) 12 15,000.00 10,339.00
15 เม.ย. 62 ประชุมคณะทำงานการท่องเที่ยวครั้งที่4 25 15.00 12,300.00
30 เม.ย. 62 จัดทำรายงาน/สรุปงาน 12 15,000.00 8,500.00
รวม 1,035 632,967.00 46 674,633.00