สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

รหัสโครงการ 60-ข-084
สัญญาเลขที่ 60-ข-084

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%
รหัสโครงการ 60-ข-084 สัญญาเลขที่ 60-ข-084

ระยะเวลาตามสัญญา 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

จำนวนเงินตามสัญญา 200,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 200,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 200,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 201,658.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -1,658.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางอรวรรณ เล็กมาก )
วันที่รายงาน