สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนเป็น “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100%
ตัวชี้วัด : ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน อบต. คลองท่อมเหนือได้รับการเสริมศักยภาพการทำงาน ในเชิงวิชาการ โดยเป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม

 

2 เพื่อจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์
ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน มีการปรับปรุง พัฒนาด้วยรูปแบบที่สะท้อนถึงการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพได้อย่างแท้จริง ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

 

3 เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คลองท่อมโมเดล แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% เครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
ตัวชี้วัด : เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสุขภาวะ ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/ เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

 

4 เพื่อถอดบทเรียน และนำเสนอ “คลองท่อมโมเดล” ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% นำสู่วาระจังหวัดกระบี่ได้
ตัวชี้วัด : เกิดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอด บุหรี่ 100% ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการสามารถเป็นข้อมูลทางวิชาการที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพดีต่อไปได้

 

5 เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 อ 2 ส
ตัวชี้วัด : ชุมชนมีบุคคลต้นแบบ โดยผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 80 และเป็นต้นแบบเชิญชวนประชาชนให้เลิกบุหรี่

 

6 เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ให้กับประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวชี้วัด : การมีส่วนร่วมในการป้องกันการอุบัติเหตุ

 

7 ไไ
ตัวชี้วัด : ไไ

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนเป็น “คลองท่อมโมเดล” แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% (2) เพื่อจัดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100% ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/การติดป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ (3) เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คลองท่อมโมเดล แหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% เครือข่าย กำนันผู้ใหญ่บ้าน/เครือข่ายครู/เครือข่ายผู้ปกครอง/เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายจากภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน (4) เพื่อถอดบทเรียน และนำเสนอ “คลองท่อมโมเดล” ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ 100% นำสู่วาระจังหวัดกระบี่ได้ (5) เพื่อเพิ่มปัจจัยเสริมทางสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3 อ 2 ส (6) เพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ ให้กับประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพ (7) ไไ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล  (2)  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์  (3) กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่  (4) ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่  แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.)  อ. คลองท่อม จ.กระบี่

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh