สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำงวด 1

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

ชุมชน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองพน และตำบลทรายขาว

รหัสโครงการ 60-ข-084 เลขที่ข้อตกลง 60-ข-084

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562

รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2562

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-15.00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเตรียมความพร้อม คณะทำงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

--- ปรับแก้ไข ---

ประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นคลองท่อมเหนือโมเดล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำตกร้อน โดยให้พื้นที่ภายในน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตั้งป้ายห้ามสูบในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่  และปัจจุบันได้มีการพิมพ์ข้อความปลอดบุหรี่บนตั๋วที่จำหน่ายให้เข้าชมน้ำตกร้อนอีกด้วย และนอกจากนั้น ทางผู้บริหารได้มีการขยายโครงการปลอดบุหรี่ และขอความร่วมมือไปยังสถานที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบในพื้นที่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ นอกเหนือจากน้ำตกร้อน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วัด.มัสยิด ฯ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ สระมรกต

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมหารือแนวทางการจัดการพื้นที่น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นคลองท่อมเหนือโมเดล ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่น้ำตกร้อน โดยให้พื้นที่ภายในน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ และติดตั้งป้ายห้ามสูบในพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่  และปัจจุบันได้มีการพิมพ์ข้อความปลอดบุหรี่บนตั๋วที่จำหน่ายให้เข้าชมน้ำตกร้อนอีกด้วย และนอกจากนั้น ทางผู้บริหารได้มีการขยายโครงการปลอดบุหรี่ และขอความร่วมมือไปยังสถานที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบในพื้นที่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ นอกเหนือจากน้ำตกร้อน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วัด.มัสยิด ฯ และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง คือ สระมรกต

 

10 8

2. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

50 0

3. กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30-16.00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ แก่แกนนำเยาวชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลผลิตและผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นจริง

 • แกนนำนักเรียน สามารถเป็นนักสื่อสารด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องพิษภัยบุหรี่ .พรบ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในโรงเรียน .บ้าน.ชุมชน ฯ และเป็นเครือข่ายร่วมกับวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ในการจัดรายการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดการ ลด ละ เลิก และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้อีกทางหนึ่ง
  ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • แกนนำที่รับการอบรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว บางครั้งย้ายสถานศึกษา หรือ ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้ขาดการต่อเนื่องในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ฉะนั้น ในแต่ละโรงเรียน ควรจะมีแกนนำในช่วงชั้นต่างๆ ทุกห้องเพื่อให้สามารถสานต่องานรณรงค์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างถูกต้อง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจะเข้าไปจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้นักเรียนแกนนำได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรม

 • ให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และภาพรวมสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทย และในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และร่วมกันระดมความคิดว่าเด็ก เยาวชนจะสามารถป้องกันตนเองอย่างไรมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ตลอดจนยาสูบอื่นๆ รวมถึงบทบาทของแกนนำในโรงเรียนที่จะช่วยเป็นพลังในการสร้างเครือข่ายปลอดบุหรี่ เชื่อมประสานการทำงานไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ตลอดจนชุมชนของตนเอง ได้อย่างเข้าใจและเกิดการขยายผลต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น

 

30 50

4. ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00-12:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนลดการบริโภคยาสูบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการขับเคลื่อนลดการบริโภคยาสูบในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ และ “น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่” โมเดลแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพของ อบต.คลองท่อมเหนือ ซึ่งที่ประชุมจะใช้โมเดลแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี่ของ อบต.คลองท่อมเหนือ ขยายพื้นที่การดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ในอำเภอคลองท่อม ซึ่งมีจุดเด่นในการเป็นเมืองสปา และเมืองสุขภาพของจังหวัดกระบี่ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนเค็ม ในเขต อบต.ห้วยน้ำขาว,สระมรกต.น้ำตกร้อน ในเขต อบต.คลองท่อมเหนือ นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำพุร้อนเค็ม และสถานที่อื่นๆ ของภาคเอกชน ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
นอกจากนั้นการทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายในภาพรวม ควรจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของอำเภอคลองท่อม เพื่อให้เกิดรูปธรรมและต่อเนื่องในการดำเนินโครงการ โดยทางสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จะเสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าไปในวาระการประชุมของ พชอ.เพื่อพิจารณาในปี 2562 ต่อไป และเบื้องต้นพื้นที่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ได้ขับเคลื่อนเชิงประจักษ์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 %

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

 • ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่
 • แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่
 • เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่

 

8 8

5. ตรวจรายงานงวด1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตรวจรายงานงวด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ตรวจเอกสาร มีการปรับแก้ไข

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตรวจรายงานการเงิน และรายงานกิจกรรม

กิจกรรมที่ทำจริง

ตรวจรายงานการเงิน และตรวจกิจกรรม

 

1 1

6. การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานเข้าใจการทำงานของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

 

30 0

7. สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.เพื่อให้มีข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการถอดบทเรียน การบริโภคบุหรี่
ในพื้นที่ประชาชนไม่เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ชัดเจน ทำให้ประชานไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา การบังคับใช้กฏหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างชัดเจนเช่นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่กรณีมีป้ายก็ยังสูบบุหรี่ ยังไม่มีการจัดการใดๆ บางพื้นที่ยังไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เช่นร้านอาหาร บางร้านยังไม่ติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ประชาชนยังไม่รู้ว่ามีกฏหมายบังคับใช้เรื่องการจำหน่ายบุหรี่ การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายยังมีน้อย เนื่องจากผู้บริหารหรือกลุ่มแกนนำยังสูบบุหรี่

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขาดความต่อเนื่องในการควบคุมโรค งบประมาณเพียงพอ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่รับรู้ถึงภัยของไข้เลือดออก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 • สำรวจข้อมูในพื้นที่
 • เก็บแบบสอบถาม
 • สรุปและรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม.ที่สูบบุหรี่

 

1,860 10

8. ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในพื้นที่เรื่อง การบริโภคบุหรี่และโรคไข้เลือดออก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการถอดบทเรียน การบริโภคบุหรี่
ในพื้นที่ประชาชนไม่เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ชัดเจน ทำให้ประชานไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมา การบังคับใช้กฏหมาย ยังไม่มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างชัดเจนเช่นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่กรณีมีป้ายก็ยังสูบบุหรี่ ยังไม่มีการจัดการใดๆ บางพื้นที่ยังไม่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่เช่นร้านอาหาร บางร้านยังไม่ติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ประชาชนยังไม่รู้ว่ามีกฏหมายบังคับใช้เรื่องการจำหน่ายบุหรี่ การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายยังมีน้อย เนื่องจากผู้บริหารหรือกลุ่มแกนนำยังสูบบุหรี่

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขาดความต่อเนื่องในการควบคุมโรค งบประมาณเพียงพอ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่รับรู้ถึงภัยของไข้เลือดออก

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-ให้ความรู้แก่ นศ.วสส -ถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมบุหรี่ และไข้เลือดออก

กิจกรรมที่ทำจริง

วันที่ 17 พย.61 ให้ความรู้เรื่องการถอดบทเรียนแก่ นศ. วสส.และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน วันที่ 18 พย.62 อสม.ร่วมกับ นศ.วสส.ถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมบุหรี่ในชุมชน และ การควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ สอน.คลองพนและ รพ.สต.บ้านบางคราม

 

90 94

9. ตรวจการเงินโครงการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

2 2

10. ตรวจการเงิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

-

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

0 0

11. จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

-

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

-

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

-

 

1 1

12. ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชุมร่วมกับสจรส.มอ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมร่วมกับสจรส.มอ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมร่วมกับสจรส.มอ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

 

1 1

13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของกลุ่มประชาชนและอสม.ในพื้นที่บ้านทรายขาว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดข้อมูลสถานการณ์การสูบบหรี่ในกลุ่มประชาชน และกลุ่มอสม. ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ทำการสำรวจได้รับความรู้ โทษภัยจากการสูบบหรี่ และบหรี่มือสองในบ้านที่ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู็สูงอายุ และผู้ป๋วย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 • เดินสำรวจแจกแบบสอบถาม ในพื้นที่
 • เก็บแบบสอบถาม
 • สรุปและรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมที่ทำจริง

สำรวจข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในกลุ่มประชาชนและอสม.ในพื้นที่บ้านทรายขาว

 

75 74

14. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สร้างพื้นที่ต้นแบบพื้นที่จัดการตนเองเพื่อเลิกบุหรี่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้เข้าประชุมให้ความสนใจ จากประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์เลิกบุหรี่พบว่า ปัจจัยที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้คือ ความตั้งใจของผู้สูบบุหรี่เอง หากตั้งใจแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เชิญชวนให้กลับไปสูบซ้ำ เช่น

-หากไปกินกาแฟกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสสูงที่จะสูบบุหรี่อีกครั้ง
-เมื่อรู้สึกเครียด คิดถึงกิจกรรมที่จะทำคือสูบบุหรี่ให้หลีกเลี่ยงไปเล่นกีฬาแทน ผู้นำศาสนาบอกว่า เมื่อเลิกบุหรี่แล้วรู้สึกรังเกียจคนสูบบุหรี่ เมื่อได้กลิ่นบุหรี่รู้หายใจลำบาก เลยไม่สามารถกลับไปสูบบุหรี่ -มีคนสมัครเข้าร่วมเลิกบุหรี่ 5 คน -ใให้ อสม.ไปเชิญชวนคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 9 คน
-กิจกรรมครั้งต่อไป อีก 1เดือน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ บรรยาย แชร์ประสบการณ์

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บรรยาย แชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าประชุมที่มีประสบการณ์เลิกบุหรี่ ดูวิดีโอ แจกตัวอย่างสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ เช่น กานพลู หญ้าดอกขาว

 

75 55

15. คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับข้อมูลครัวเรือนผู้สูบบุหรี่ ในพื้นที่ และปัญหาที่พบจาก การสูบบุหรี่

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนและผู้ป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการของคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการให้คำปรึกษา

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ดำเนินการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ โดยกิจกรรมคลีนิคช่วยเลิกบุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ดำเนินกิจกรรมคลีนิตช่วยเลิกบุหรี่ ในการให้คำปรึกษากับประชาชนและผู้ป่วยที่ต้องการเลิก ลด การสูบบุหรี่

 

100 100

16. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อดำเนินกิจกรรมลดบุหรี่ด้วยแพทย์ทางเลือก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

อสม.และผู้สนใจ ขเ้าร่วมอบรม 50 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนและอสม.ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ การเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การนวดเท้า การกดจุด และการใช้สมุนไพร

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

พัฒนาอสม.และผู้สนใจแด้วยด้วยแพทย์ทางเลือกช่วยลด ละเลิก บุหรี่

กิจกรรมที่ทำจริง

ระชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

56 56

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 16 16                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 200,000.00 201,658.00                    
คุณภาพกิจกรรม 64 49                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ตรวจการเงิน ( 8 ธ.ค. 2561 )
 2. จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ( 27 ธ.ค. 2561 )
 3. ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ ( 27 ธ.ค. 2561 )
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ( 7 ก.พ. 2562 )
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ( 1 มี.ค. 2562 )
 6. คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ ( 29 มี.ค. 2562 )
 7. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ( 30 มี.ค. 2562 )

(................................)
นางอรวรรณ เล็กมาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ