สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 51.00 4 32,100.00
15 ธ.ค. 60 - 15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล 0 9.00 6,400.00
1 - 28 ก.พ. 61 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 0 12.00 0.00
21 พ.ค. 61 - 21 ก.ค. 61 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 0 26.00 14,900.00
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 0 4.00 10,800.00