สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมสร้างศักยภาพตำบลสุขภาวะ "คลองท่อม Model" แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100%

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน โครงการคลองท่อมเหนือโมเดล 10 9,350.00 6,400.00
1 ก.พ. 61 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ คลองท่อมโมเดล น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 50 0.00 0.00
21 พ.ค. 61 กิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ 30 26,500.00 14,900.00
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนคลองท่อมปลอดบุหรี่ เชื่อมการทำงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอำเภอ (พชอ.) อ. คลองท่อม จ.กระบี่ 8 4,600.00 10,800.00
24 ก.ค. 61 ตรวจรายงานงวด1 1 5,000.00 2,208.00
16 - 17 ต.ค. 61 การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 30 33.00 15,364.00
31 ต.ค. 61 สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและ อสม ที่สูบบุหรี่ 1860 5,000.00 16,500.00
17 - 18 พ.ย. 61 ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ (รอเอกสาร) 90 20,000.00 29,273.00
8 ธ.ค. 61 ตรวจการเงิน 0 2,000.00 2,208.00
27 ธ.ค. 61 ประชุมร่วมกับ สจรส.มอ 1 2,000.00 1,960.00
27 ธ.ค. 61 จัดทำMAPing ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง 1 5,500.00 0.00
7 ก.พ. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 1 75 25,000.00 46,040.00
1 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ครั้งที่ 2 75 25,000.00 22,300.00
29 มี.ค. 62 คลีนิคช่วยเลิกบุหรี่ 100 20,000.00 13,005.00
30 มี.ค. 62 ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง แนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 56 20,000.00 20,700.00
15 ธ.ค. 62 ตรวจการเงินโครงการ 2 3,000.00 0.00
รวม 2,389 172,983.00 16 201,658.00