สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 170 104,000.00 7 36,972.00
28 ก.พ. 64 ประชุมปรึกษาหารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและระนอง 50 20,000.00 3,500.00
31 มี.ค. 64 ประชุมวางแผน ออกแบบการเก็บข้อมูล จากการดำเนินงาน ประเด็นพืชร่วมยาง จ.ระนองและชุมพร 20 20,000.00 7,972.00
15 มิ.ย. 64 ประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่องพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพร ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช 20 10,000.00 1,500.00
21 มิ.ย. 64 ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 10,000.00 1,000.00
20 - 24 ก.ย. 64 ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ (จ.นราธิวาส) 10 18,000.00 9,000.00
24 ก.ย. 64 ประชุมติดตามการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง 10 6,000.00 2,000.00
30 ก.ย. 64 ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ัจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับกยท. 50 20,000.00 12,000.00