สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้
ตัวชี้วัด : มีนโยบายสาธารณะ ที่ถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ อย่างน้อย 4 นโยบาย
0.00 5.00

 

 

 

2 เพื่อเพิ่มแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในยุค News Nomal
ตัวชี้วัด : มีรูปแแบบและแนวปฏิบัติ ด้านจริยธรรมสื่อ
0.00 2.00

 

 

 

3 เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย 5 ประเด็น (คน)
ตัวชี้วัด : มีเครือข่าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า xxx
60.00 100.00