สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบประเมินด้วยขั้นตอน HIA

บทคัดย่อ/บทนำ

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (2) เพื่อเพิ่มแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ ในยุค News Nomal (3) เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่าย 5 ประเด็น (คน)

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) แผนงานกลาง (2) แผนงานปฏิบัติการสื่อ (3) ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้,Mapping เครือข่ายครั้งที่ 1 (4) ประชุมเตรียม  Work Shop Matching Network  จาก 4 ประเด็นใหญ่ สู่ประเด็นย่อย  (ความมั่นคงทางด้านอาหาร  ความมั่นคงทางสุขภาพ  ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางมนุษย์ ) (5) ประชุม  Work Shop Matching Network จาก 4 ประเด็นใหญ่สู่ประเด็นย่อย  ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ  ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางมนุษย์ (6) การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ  ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์  ) (7) ประชุมคณะทำงานประเด็นร่วมกับเครือข่ายสุขภาพภาคใต้เพื่อ mapping เครือข่าย  ครั้งที่ 2 (8) ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network  ครั้งที่ 1  (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (9) ประชุม Work Shop Matching Network  ครั้งที่ 1  (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (ขยายเครือข่ายเพิ่ม) (10) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที  Work Shop Matching Network ครั้งที่ 1 (ความมั่นคงทางอาหาร , ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม , ความมั่นคงทางมนุษย์) (11) การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ  ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์  ) (12) การปฏิบัติการสื่อ 4 ประเด็นภายใต้รายการลิกอร์ล้อมวงคุย  (ประเด็นสื่อสุขภาวะ ในยุคปัจจุบัน) (13) ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 1 (14) Live สด : รายการ  “แกะรอยวิถีอันดามัน”  เรื่อง แนวความคิดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก กับขนมถิ่นเมืองพังงา (15) Live สด : รายการ  “แกะรอยวิถีอันดามัน”  การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่  เรื่องฟาร์มแพะ เดือนล้อมดาว (16) ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อ Work Shop Matching Network (ความมั่นคงทางสุขภาพ) ครั้งที่ 2 (17) ประชุม Work Shop Matching Network  ครั้งที่ 2  (ความมั่นคงทางสุขภาพ)(ขยายเครือข่ายเพิ่ม) (18) การปฏิบัติงานสื่อ (ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ  ) (19) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวที  Work Shop Matching Network  ครั้งที่ 2  (ความมั่นคงทางสุขภาพ) (20) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องการท่องเที่ยวอันดามัน – ภูเก็ต  หลังวิกฤติโควิด 19) (21) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะรอยอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านพังงา) (22) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องพื้นที่เรียนรู้  สู่วิถีพังงาแห่งความสุข) (23) ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (24) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน” (25) เวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (26) การปฏิบัติงานสื่อ (ลงพื้นที่การปฏิบัติงานสื่อ เพื่อถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ) (27) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีถอดบทเรียนการใช้สื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (28) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องบทบาทของอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤติโควิด 19) (29) ประชุมเตรียมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. (30) ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส. (31) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเวทีติดตามประเมินผลการดำเนินงานในโครงการ ศวนส.และจัดทำแผนงานปฏิบัติการสื่อสาร 4ประเด็น (32) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 1 (33) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 2 (34) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน  การฟื้นฟูหลังน้ำท่วม นครศรีธรรมราช) (35) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน สวนยางยั่งยืน ทางเลือกทางรอดเกษตรกรชาวสวนยาง ) (36) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน ความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 ) (37) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน การฟื้นฟูหลังน้ำท่วมพื้นที่ อ.ถ้ำพรรณรา  จ.นครศรีธรรมราช (38) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการจัดทำคลิปวีดีโอ จ.ตรัง (39) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร  (รวมสินค้าเกษตรสู่ครัวโรงพยาบาล เปิดประตูสู่โมเดิร์นเทรด) (40) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร(พลิกฟื้นภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ชุมชน) (41) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน  เกษตรอินทรีที่ปากพูน) (42) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.พังงา (43) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’) (44) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร  (ตลาดรถเขียว ส่งตรงสินค้าเกษตรถึงมือคนเมือง) (45) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน(ความมั่นคงทางอาหาร) (46) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา (47) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน สมุนไพรอาหาร สุขภาพคนเมือง ) (48) ลงพื้นที่เพื่อไลฟ์สด เรื่องสวนยางยั่งยืน  ปลูกพืชร่วมยาง (ความมั่นคงทางอาหาร) (49) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร  (สถานีเกษตรฯ ลุยตลาดออนไลน์  ยอดขายปังฝ่ามรสุมโควิด 19) (50) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน  เกษตรปันสุข สุขคนเมือง ) (51) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร  (หุ่นไล่กา กรุ๊ป จุดประสานตลาดสุขภาพ เขา นา เล) (52) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ชุมพร (53) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร “แปรรูปอาหารทะเล”) (54) เวทีสาธารณะประเด็นนโยบายพืชร่วมยาง (55) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน (56) เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (โคกหนองนาโมเดล) (57) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ่ายทำคลิปวีดีโอ จ.กระบี่ (58) สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร  (ผู้ผลิตรายเล็กเจาะลูกค้ารายย่อย โมเดลปลูกน้อย ขายเอง  เพิ่มมูลค่าสินค้า) (59) เสวนา “หลาดลองแล  เป็นแค่ทางเลือกหรือทางรอด” (60) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน  ฟ็อกเทล  ไม้มหัศจรรย์  สร้างรายได้) (61) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์  เรื่อง  โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กับเกษตรกร (62) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์  ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (63) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์  เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร) (64) การปฏิบัติงานสื่อ (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564) (65) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์  เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร) (66) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์  เรื่อง โครงสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำแผนการผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชผัก (67) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร (รายการเกษตรสัญจร แดนด้ามขวานเพื่อผลิตข่าว  ตอน  ตลาดต้นไม้ชายคลอง  ป่าพะยอม จ.พัทลุง      กล้าไม้เพื่อสร้างความมั่นคง) (68) ประชุมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  ประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (69) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส (70) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ (71) รายการ ลิกอร์ News  Undate  ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (72) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง  อ.เมือง  จ.นราธิวาส (73) การปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อผลิตข่าว  ประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการจัดการขยะ (74) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา  ครั้งที่ 2 (75) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง  อ.เมือง จ.นราธิวาส (76) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง การปลูกพืชผสมผสานแยกส่วนในสวนยาง (77) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวไร่ ตลอดห่วงโซ่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (78) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องศาสตร์พระราชา  รั้วกินได้) (79) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชายหาดละแม (80) ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดสดเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนสารเคมี สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนชุมพร (81) เวทีสาธารณะประเด็นความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ (82) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องแกะสูตรเด็ดอาหารพื้นถิ่นพังงา : แกงกะทิหอยจุ๊บแจง) (83) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 3 (84) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง) (85) Live สด : รายการ แกะรอยวิถีอันดามัน (เรื่องที่ว่างสร้างอาหารปลูกผัก  ภัยพิบัติสร้างสุข) (86) Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร (87) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร (88) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร (89) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (90) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (91) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (92) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (93) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (94) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (95) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (96) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (97) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่อง เกลอเขา-เกลอเล การแลกเปลี่ยนอาหารระหว่างคนเขากับคนเลในยุคโควิด-19 (98) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (99) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ (100) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19" (101) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขสู่สร้างสุขภาคใต้" (102) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดพังงา "พังงาแห่งความสุขขับเคลื่อนสู่สร้างสุขภาคใต้" (103) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "เสวนาหาทางออก การจัดการระบบอาหารในช่วงวิกฤติทุกคนต้องอยู่รอด ปลอดภัยในวิถี New Normal" (104) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "การขับเคลื่อนกลไกสุขภาพชายแดนใต้ สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ และปรับตัวกับสถานการณ์อย่างไร" (105) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "วัคซีน กับผลข้างเคียง เยียวยากันอย่างไร" (106) Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ มาตรการเร่งด่วนสกัดคลัสเตอร์แพปลา (107) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 "สุราษฎร์ธานี ฝ่าวิกฤติ สู่ชีวิตวิถีใหม่" (108) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 (109) เวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง (110) เวทีงานสร้างสงขลาสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สร้างสุขสงขลาในวิถีใหม่ Songkhla New Normal" (111) เวทีงานสร้างสุขนครศรีธรรมราช สุข ขับเคลื่อน "นครศรี ฯ อยู่ดี มีสุข" ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง (New Normal) (112) ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปบริจาคอย่างไร ให้ถูกใจโรงพยาบาลสนาม (113) เวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ชุมชนท้องถิ่นกับการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย (114) เวทีสมัชชาสร้างสุขตรัง "สานพลังไตรภาคีสู่ตรังเมืองแห่งความสุข เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนแบบ New Normal" (115) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดชุมพร "สานพลังสร้างสุขชุมพรสู่เมืองน่าอยู่" (116) Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ ตลาดนัดท้ายรถตำบลโคกกลอย (117) เวทีงานสร้างสุขภาคใต้จังหวัดสตูล ครั้งที่ 12 "นครแห่งความผาสุก" (118) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดยะลา "ํYALA : สานพลังสร้างสุข สู่ยุค NEW LIFE" และเวที "ภูเก็ตสร้างสุข" (119) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานีสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "ปัตตานีก้าวข้ามโควิด - 19 สู่ New Normal" (120) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดระนอง "เชื่อมร้อยเครือข่ายสุขภาพ สู่ระนองแห่งความสุข" (121) เวทีงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 12 "สานพลังชาวนรา ก้าวข้ามโควิด-19" (122) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 (123) เวทีงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal" (124) เวทีงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal" (125) การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้หลังการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 (126) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรุปการปฏิบัติงานสื่อ (127) Live สด : รายการ "Breaking News" ภัยพิบัติ โรคอุบัติใหม่ คลัสเตอร์บางคลี (128) เวทีชวนคุย การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (129) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น การเข้าถึงสวัสดิการเด็กแบบถ้วนหน้า เป็นจริงได้หรือไม่ (130) ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปผู้สูงอายุแม่ทอม สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย (131) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น แพทย์แผนไทยกับตำรับยาแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกสำหรับการรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้หรือไม่ (132) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น ตำรับยาแพทย์แผนไทยมีความสำคัญอย่างไรกับโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 (133) ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปอาสาสมัครประจำจุดฉีดวัคซีน อบจ.สงขลา (134) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น ตัวยาและตำรับยาแพทย์แผนไทย เพื่อการป้องกันและรักษาคนติดเชื้อโควิด-19 (135) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น ชุมชนอยู่รอด ปลอดภัย อาหารปลอดภัย การเลี้ยงหอยขม ทำได้ (136) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น ATK กับการตรวจโควิด-19ด้วยตนเองสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใครบ้างที่เสี่ยง และเข้าถึงการบริการอย่างไร (137) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น วิกฤติความเสี่ยง มาตรการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน (138) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น ต้นแบบแห่งความสุข ที่ "สุขสำราญ"  พื้นที่ความสำเร็จ ระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมกับโรคอุบัติใหม่ (139) เวทีงานเสวนาระบบอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (140) ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปอาสาสมัครหาดใหญ่ร่วมกับกลุ่มเส้นด้าย (141) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ตอนพิเศษ ฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้า ตลาดบัวตอง นครศรีธรรมราช-BT Market กับการประกาศมาตรการควบคุมสูงสุด โควิด-19 (142) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น 5 จังหวัดภาคใต้กับมาตรการควบคุมสูงสุด "เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" (143) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น บทบาท สื่อ ชุมชนในท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 (144) ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการสื่อสารสร้างสังคมสุขภาวะในช่วงเปิดประเทศ (145) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น "ผู้ว่าเมืองคอน" ไฟเขียวแพทย์แผนไทย ทำได้แค่ไหน (146) ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้  เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแผนงานสื่อ (147) ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว "ฟ้าสางที่ยางค้อม" (148) ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่องสวนยางยั่งยืน (149) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น เปิดเมือง สื่อ เตรียมความพร้อมอย่างไร (150) เวทีสาธารณะ สร้างการรับรู้ไปการประชาสัมพันธ์สาธารณะ เพื่อการเปิดจังหวัดพังงา “เกาะปันหยี ผ่าทางตัน สู้โควิด “ (151) เวทีเสวนาออนไลน์หุ้นส่วนสุขภาพร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในวิกฤต COVID-19 (152) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น เปิดเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (153) เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ฟังเสียงประชาชน  ประเด็น เปิดเมืองเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชูการท่องเที่ยว (154) ผลิตคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ในช่วงเปิดประเทศ (155) ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ "ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม และผลิตภัณฑ์ บ้านลอยเลิศ(ปลาดุกร้า)” (156) ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (157) ประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (158) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปการสังเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการจากเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ (159) การปฏิบัติงานสื่อ (ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน เครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้) (160) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวที Side Event สานพลังพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบในเขตพื้นที่ 11 (161) ลงพื้นที่ผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพ "ไวน์พ่อเฒ่า" (162) เวทีสาธารณะ “การท่องเที่ยววิถีใหม่กับการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนตำบลยางค้อม จ.นครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

คำสำคัญ

 

บทนำ

 

หมายเหตุ
  • บทคัดย่อ/บทนำ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

แบบประเมิน HIA

1. การกลั่นกรองโครงการ

 

1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทราบผลและบอกถึงงานที่รับผิดชอบ
2) เพื่อให้เห็นแนวโน้ม เพื่อเตือนภัย
3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้าใจกระบวนการ
4) เพื่อลำดับความสำคัญ แปลง ปรับกลยุทธ์ สู่การปฎิบัติ
5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการ ช่วยการควบคุม
6) เพื่อจัดสรรทรัพยากร
7) เพื่อการเรียนรู้ และรู้ขีดความสามารถ
8) เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนา
9) เพื่อช่วยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
10) เพื่อให้รางวัล เพื่อจูงใจ
11) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.2 วิธีการ (ระบุรายละเอียดทำอะไร กับใคร กี่คน ผลสรุป)

1) ประชุมทีมประเมิน

 

2) ประชุมร่วมกับโครงการ

 

3) ประชุมร่วมกับโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

4) อื่นๆ (ระบุรายละเอียด)

 

1.3 เครื่องมือ

1) เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง (ระบุรายละเอียดเครื่องมือ เช่น แนวคำถามในการประชุมกลุ่ม)

 

1.4 ผลที่ได้

1) ผลที่ได้ในขั้นตอนการกลั่นกรอง

 

2. การกำหนดขอบเขต

 

1) วิธีการในการกำหนดขอบเขต

 

2) ผู้เข้าร่วมกำหนดขอบเขต

 

3) เครื่องมือที่ใช้

 

4) กรอบแนวคิด

1) ใช้กรอบ Ottawa charter
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2) ใช้กรอบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
3) ใช้กรอบ Balance Score Card
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4) ใช้กรอบ CIPP
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
5) อื่นๆ
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดเครื่องมือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ลงมือประเมิน

 

1) กระบวนการเก็บข้อมูลโดยการมีส่วนร่วม (ระบุรายละเอียด)

 

2) กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (ระบุรายละเอียด)

 

3) ผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน (ระบุรายละเอียด)

 

4) ผลการประเมิน (เรียงตามตัวชี้วัดที่กำหนดในขั้นตอน scoping)
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

4. ทบทวนรายงานการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่?

 

1) กระบวนการในการทบทวนรายงาน

 

2) ผู้มีส่วนร่วมในการทบทวนรายงาน

 

3) ผลการทบทวนร่างรายงาน

 

4) สรุปผลการประเมินสำคัญที่นำเข้าเวทีการทบทวน
ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดสรุปผลการประเมินหมายเหตุ
5) อื่นๆ

 

5. การปรับปรุงทบทวนโครงการ

 

1) ข้อเสนอเพื่อการทบทวนโครงการ

 

2) อื่นๆ

 

6. ได้มีการปรับปรุงทบทวนโครงการตามข้อ 5 หรือไม่?

 

1) กลไกในการติดตามการปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

2) วิธีการติดตาม การปรับปรุงโครงการตามข้อเสนอแนะ

 

3) อื่นๆ

 

สรุป

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

เอกสารอ้างอิง

 

เอกสารประกอบโครงการ