สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รหัสโครงการ -
สัญญาเลขที่ -

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
รหัสโครงการ - สัญญาเลขที่ -

ระยะเวลาตามสัญญา 1 ธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 180,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 180,000.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -180,000.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายอาหามัด จาลงค์ และ นายธีรพจน์ บัวสุวรรณ )
วันที่รายงาน