สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 1.เพื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับพหุวัมนธรรม
ตัวชี้วัด : 1.รพ.มีคู่มือและแนวทางบบริการให้สอดคล้องกับวิถี มุสลิม และพุทธ

 

 

 

2 2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด : 2.โรงพยาบาลได้รับความพึงพอใจต่อการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกัวิถีชุมชน