สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
14 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ 5 2,300.00 2,300.00
21 ส.ค. 63 กิจกรรมประชุมสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ 5 6,250.00 6,200.00
28 ส.ค. 63 กิจกรรมเวทีประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มเสตย์ 20 7,800.00 11,140.00
19 - 26 ก.ย. 63 กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 30 21,000.00 19,100.00
รวม 60 37,350.00 4 38,740.00