สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

กิจกรรมประชุมสรุปสังเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลกระทบฯ

17 ตุลาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คณะทำงานวิจัยสรุปสังเคราะห์ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19  และพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19 ด้านข้อมูลกลุ่มคนเครือข่าย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรมและ ด้านทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 6,000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 lock_open

กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

26 กันยายน 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ก่อนและหลังภาวะCOVID19

 • ด้านคน กลุ่มคน เครือข่าย
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านสังคมวัฒนธรรม
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 15,000.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 lock_open

กิจกรรมเวทีประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มเสตย์

28 สิงหาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-การทำความเข้าใจเป้าหมายการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ -การประชุมกลุ่มย่อยสอบถามผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนก่อนและหลังภาวะCOVID19

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-แกนนำชุมชนและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าใจเป้าหมายการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่ต้องการนำผลไปประมวลเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน -ได้ทราบผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยภชเฉพาะระหว่างการlock down และช่วงหลังCOVID19

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 5,640.00 0.00 0.00 0.00 11,140.00 lock_open

ประชุมคณะทำงานวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์

14 สิงหาคม 2563
เชภาดรเชภาดร
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • การประชุมวางแผนและออกแบการทำงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ก่อนและหลังภาวะCOVID19
 • การพิจารณาและทำความเข้าใจเครื่องมือการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ทีมวิจัยกลางออกแบบเบื้องต้น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-คณะทำงานมีความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางการวิจัยการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ -คณะทำงานเข้าใจเครื่องมือแบบสอบถามและแนวคำถามในการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 lock_open