สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง
ทำแผนระบบอาหารระดับตำบล 1 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2564

 

ดำเนินการลงพื้นที่ทำแผนระบบอาหารชุมชน ทั้ง 8 ตำบล ตำบลบางไทร วันที่ 3 และ17 มีนาคม 2564 ตำบลคันธุลี วันที่ 5 และ 19 มีนาคม 2564 ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 18  มีนาคม 2564 ตำบลพุมเรียง วันที่ 30 มีนาคม 2564 ตำบลพ่วงพรมคร วันที่ 30 มีนาคม 2564

 

มีแผนระบบอาหารชุม ครบทุกพื้นที่

 

ประชุมทีมพี่เลี้ยง 1 มี.ค. 2564 11 เม.ย. 2564

 

ประชุมพี่เลี้ยงโครงการเพื่อชี้แจงและสรุปงาน

 

สรุปงานการจัดทำแผนระบบอาหารครบทั้ง 8 ตำบล

 

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ก.ค. 2564 10 ก.ย. 2564

 

ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 10 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า วันที่ 24 และ 25 กันยายน 2564 (ตำบลคันธุลี พุมเรียง บางไทร และพ่วงพรมคร) ประชุมติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ ลุ่มน้ำคลองยัน (4 ตำบล) วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการครบทั้ง 8 ตำบล

 

สรุปและจัดทำรายงาน 1 ต.ค. 2564 3 ต.ค. 2564

 

สรุปและจัดทำรายงาน

 

สรุปและจัดทำรายงานส่ง สนส.ม.อ.