สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

19 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 1,000.00 12,374.00 0.00 0.00 0.00 16,874.00 lock_open

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง

5 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,500.00 6,700.00 84,229.00 0.00 0.00 0.00 99,429.00 lock_open

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

8 มิถุนายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 4,675.00 lock_open

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

8 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนปฏิบัติการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง และกลุ่มเป้าหมาย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open

จัดการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

29 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.หลักคิด แนวทาง และวิธีการสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านระบบอาหาร โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ.

2.นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหารจังหวัดระนอง • ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง • อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย โดยสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

3.การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร

4.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร  ๓ กลุ่ม
• กลุ่มที่ ๑ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ประเด็นอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ประเด็นโภชนาการสมวัย

5.การกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ ด้านระบบอาหาร
6.นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง • กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง และโครงการ ในประเด็น ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
22,600.00 4,000.00 54,506.00 3,701.00 0.00 0.00 84,807.00 lock_open

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบอาหารร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

30 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงการดำเนินงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอสถานการณ์ระบบอาหารในจังหวัดระนอง
 • จัดตั้งคณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
 • แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 3,000.00 31,737.00 0.00 0.00 0.00 40,737.00 lock_open

ปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

19 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือวางแผนการทำงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 1,000.00 12,374.00 0.00 0.00 0.00 16,874.00 lock_open