สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง29 มิถุนายน 2021
29
มิถุนายน 2021รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.หลักคิด แนวทาง และวิธีการสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านระบบอาหาร โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ.

2.นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านระบบอาหารจังหวัดระนอง • ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง • อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย โดยสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

3.การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร

4.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหาร กำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานระบบอาหาร  ๓ กลุ่ม
• กลุ่มที่ ๑ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ประเด็นอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ประเด็นโภชนาการสมวัย

5.การกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ ด้านระบบอาหาร
6.นำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง • กลุ่มที่ ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร • กลุ่มที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย • กลุ่มที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง และโครงการ ในประเด็น ๑ ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัย ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโภชนาการสมวัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง8 มิถุนายน 2021
8
มิถุนายน 2021รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนปฏิบัติการจัดทำแผนงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง และกลุ่มเป้าหมาย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบอาหารร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง30 มีนาคม 2021
30
มีนาคม 2021รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • ชี้แจงการดำเนินงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอสถานการณ์ระบบอาหารในจังหวัดระนอง
  • จัดตั้งคณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานแผนงานทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
  • แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง19 ตุลาคม 2020
19
ตุลาคม 2020รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมหารือการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง19 ตุลาคม 2020
19
ตุลาคม 2020รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือวางแผนการทำงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง5 กรกฎาคม 2020
5
กรกฎาคม 2020รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการระบบอาหารในระดับท้องถิ่นจังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง8 มิถุนายน 2020
8
มิถุนายน 2020รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานระบบอาหารจังหวัดระนอง เพื่อการส่งเสริมโภชนาการทุกช่วงวัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่