สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

รหัสโครงการ 59-ข-039
สัญญาเลขที่ 59-ข-039

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รหัสโครงการ 59-ข-039 สัญญาเลขที่ 59-ข-039

ระยะเวลาตามสัญญา 20 กรกฎาคม 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2560
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 110,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 70,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 20,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 90,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 125,073.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -35,073.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( อิลฟาน ตอแลมา )
วันที่รายงาน