สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 120 ก.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 ก.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2560
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 31 มี.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 3