สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ก.ค. 59 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนเนื้อหา 10 0.00 10,000.00
15 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 15 5,000.00 4,886.00
16 ส.ค. 59 ลงพืนที่ถอดบทเรียน (รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา) 15 5,000.00 5,380.00
17 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 15 5,000.00 5,752.00
18 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.สะดาวา ต.สะดาวา อ.เมือง จ.ปัตตานี 15 5,000.00 4,900.00
19 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 15 5,000.00 4,920.00
28 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.เจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 15 5,000.00 4,034.00
30 ส.ค. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 15 5,000.00 3,312.00
5 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 15 5,000.00 4,860.00
7 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา 15 5,000.00 7,024.00
17 ก.ย. 59 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดการระบบบริการสุขภาพ 10 0.00 10,000.00
24 ก.ย. 59 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข และจัดทำเอกสารข้อเสนอ 10 10,000.00 10,000.00
27 ก.พ. 60 ประชุมเวทีถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาพวิถีพุทธ 40 15,000.00 15,000.00
9 พ.ค. 60 ถอดบทเรียนการระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม: ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ 20 15,000.00 15,005.00
15 พ.ค. 60 สรุปจัดทำเอกสารถอดบทเรียน 3 20,000.00 20,000.00
รวม 228 105,000.00 15 125,073.00