สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รหัสโครงการ 60-00-18
สัญญาเลขที่ 60-00-1889

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2
รหัสโครงการ 60-00-18 สัญญาเลขที่ 60-00-1889

ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 736,739.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 7,026,880.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -7,026,880.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)

รวมงบทั้งหมด

0.00 0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( ซูวารี มอซู )
วันที่รายงาน