สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
กิจกรรม : ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต
people
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำแนกตามองค์กร/หน่วยงาน
องค์กร/หน่วยงานคน
1
รวม 1
groups
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม