สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

task_alt

โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 112 ม.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561
1เริ่มทำรายงาน
2ส่งรายงานจากพื้นที่
3ผ่านการตรวจสอบของพี่เลี้ยงโครงการ
4ผ่านการตรวจสอบของสจรส. ม.อ.
5ผ่านการตรวจสอบของสสส.
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 21 พ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2561
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 2
task_alt
รายงานผลงานประจำงวดที่ 31 ธ.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2562
ยังไม่มีการสร้างรายงานผลงานประจำงวดที่ 3