สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แบบประเมินผลการดำเนินงาน (Performance/Product Evaluation)

 เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด(Indicator)สถานการณ์เป้าหมายผลผลิต
(Output)
ผลลัพธ์
(Outcome)
ผลกระทบ
(Impact)
อธิบายข้อสังเกตที่สำคัญ
1 ผลักดันให้มีการนำแนวปฏิบัติ(guideline /procedure) ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม ไปใช้จริงในพื้นที่ทั้งในระดับ รพสต./รพช./รพท./และ รพศ.
ตัวชี้วัด : - สถานบริการสุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล มีการทำงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรมอย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง - เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต

 

 

 

2 ติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ สู่การจัดทำมาตรฐานการพยาบาล
ตัวชี้วัด : เขตสุขภาพระดับอำเภอ บรรจุงานสร้างเสริมสุขภาพวิถีพหุวัฒนธรรม เข้าไปในแผนงานของเขต อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เขต