สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น