สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง