สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดพิมพ์เอกสาร16 กรกฎาคม 2560
16
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม13 กรกฎาคม 2560
13
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้แนวทาง ฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทาง สจรส.ม.อ. จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม เพื่อให้แนวทาง ฯ ดังกล่าว มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ทาง สจรส.ม.อ. จึงจัดให้มีการประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมอิสลามประจำจังหวัด
 • พระสงฆ์
 • นักวิชาการศาสนา
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • ผู้รับบริการสาธารณสุข
 • ผู้ให้บริการสาธารณสุข
 • ผู้สนใจทั่วไป
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)11 กรกฎาคม 2560
11
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

พื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการให้บริการพหุวัฒนธรรม (วิถีพุทธ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ร่างคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธ สำหรับผู้รับบริการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย
 • นักวิชาการจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
 • ทีมวิจัยการแพทย์วิถีพุทธ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมร่างแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม)6 กรกฎาคม 2560
6
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริการสุขภาพในพื่นที่พหุวัฒนธรรม (วิถีอิสลาม) แนวปฏิบัติการจัดบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาบำบัด และการฟื้นฟูสภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บุคลากรที่เข้าร่วมได้รับกระบวนทัศน์ของการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม และพร้อมที่จะปรับใช้ในการจัดบริการในหน่วยงาน และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปและพร้อมใช้เป็นหน่วยบริการนำร่องการจัดบริการสุขภาพวิถีอิสลาม เช่น รพ.สต.สามยอด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ,รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รพ.ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลปัตตานี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพท. รพช. และ รพ.สต. ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 4 กรกฎาคม 2560
4
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สนับสนุนการจัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คู่มือการดูแลสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ : การประยุกต์วิถีพุทธสำหรับผู้รับบริการ 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) 3 กรกฎาคม 2560
3
กรกฎาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ระเบียบวิธีปฏิบัติ  (procedure) การให้บริการการแพทย์วิถีพุทธ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มผู้ให้บริการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เวทีข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม19 เมษายน 2560
19
เมษายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

รับฟังความคิดเห็นข้อสนอเชิงนโยบายเรื่อง การบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับพื้นที่พหุวัฒนธรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม
 • นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีอิสลาม
 • นำเสอนข้อเสนอเชิงนโยบายการบริการสุขภาพวิถีพุทธ
 • แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย 1. กลุ่มผู้รับบริการ 2. กลุ่มผู้ให้บริการ 3.กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย
 • นำเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม
 • สรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการแพทย์พหุวัฒนธรรม ที่ปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เกี่ยวข้อง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 97 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย
 • กลุ่มผู้รับบริการ
 • กลุ่มผู้ให้บริการ
 • กลุ่มผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุข
 • นักวิชาการ
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างเนื้อการจัดระบบบริการสุขภาพ17 พฤษภาคม 2559
17
พฤษภาคม 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาและวางกรอบการยกร่างการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมระดมความคิดเห็น เตรียมงาน  ทบทวน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

บุคลากร สจรส. 4 คน, ผู้บริหารของสถานบริการสุขภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 คน, คณะทำงานเพื่อศึกษาจัดทำเนื้อหาการจัดบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม 3 คน อื่นๆ 7 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานเพื่อชีแจงและวางแผนการดำเนินงาน12 เมษายน 2559
12
เมษายน 2559รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพวิถีมุสลิม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เข้าร่วมประชุมกับ สจรส.ม.อ. เพื่อชี้แจงและวางแผนโครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดฯ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 11 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการโครงการ และ เจ้าหน้าที่โครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-