สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ PM 14-17 มิถุนายน 2563

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. PM 14-17 มิถุนายน 2563

PSU สถาบันนโยบายสาธารณะ

เอกสารประกอบการเรียน


ภาพถ่าย


วีดีโอประกอบการเรียน

สจรส. ม.อ. : ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559 บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง
บันทึก การเรียนการสอน online วันที่ 14 มิถุนายน 2563
บันทึก การเรียนการสอน online วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สรุป
บันทึก ประชุมกลุ่มย่อย 1 กองทุน
บันทึก ประชุมกลุ่มย่อย 2 นักประเมิน
บันทึก ประชุมกลุ่มย่อย 3 ภาคใต้
บันทึก ประชุมกลุ่มย่อย 4 ภาคอื่นๆ
บันทึก การเรียนการสอน online วันที่ 16 มิถุนายน 2563
บันทึก การเรียนการสอน online วันที่ 17 มิถุนายน 2563

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom