สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

องค์กร

รายชื่อองค์กร
ชื่อองค์กร unfold_moreประเภท unfold_moreประเด็นการทำงาน unfold_moreสมาชิก unfold_more
1 1
2 Stream South Technology 2
3 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 1
4 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4
5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต 1
6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
7 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2
8 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1
10 คุ้มครองผู้บรืโภคจังหวัดชุมพร 1
11 เครือข่ายเกษตรฯ 1
12 เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร 17
13 เครือข่ายงดเหล้าใต้บน -
14 เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช -
15 เครือข่ายทสม.สตูล 1
16 เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา 6
17 เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดภูเก็ต 1
18 เครือข่ายสื่อ จ.พัทลุง 1
19 เครือข่ายสื่อพลเมืองจิตอาสา 50
20 จิตอาสา ญาลันนันบารู 73
21 ท ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1
22 ทต.ริมปิง 1
23 ทม.นาสาร 1
24 ทสปช. 1
25 ทีมสื่อภาคใต้ตอนบน 2
26 เทศบาลตำบล นาชะอัง -
27 เทศบาลตำบลท่ามิหรำ 1
28 เทศบาลตำบลร้องกวาง 2
29 เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1
30 เทศบาลตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 2
31 เทศบาลนครเชียงราย 4
32 เทศบาลนครลำปาง 1
33 เทศบาลบ้านต๋อม 1
34 เทศบาลสันนาเม็ง 1
35 ประธานสภาผู้แทนราษฎร 1
36 ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม 1
37 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผน 1
38 พี่เลี้ยงกองทุน 6
39 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล 1
40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขสุราษฎร์ธานี ทุ่งใสไช 1
41 มัชชาสุขภาพ จังหวัดตรัง 1
42 มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 1
43 รพ.สต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 1
44 รพ.สต.ห้วยโป่ง 1
45 รพ.สตแม่ยางร้อง แพร่ 1
46 รพสต.ขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1
47 รพสต.ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1
48 รพสต.ร้องกวาง 1
49 รพสต.สันนาเม็ง สันทราย 2
50 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 1
51 วิทยาลัยการสาะรณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง อ.กันตัง จ.ตรัง 1
52 ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 3
53 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18 ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 2
54 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 21
55 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 2
56 สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.) 3
57 สปสช.1 1
58 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี -
59 สปสช.เขต11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1
60 สภาองค์กรชุมชนตำบลจันดี 2
61 สมัชชาเชียงราย 1
62 สมัชชายะลา 1
63 สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 2
64 สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ 1
65 สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต 1
66 สมาคมบัณฑิตอาสา มอ. 2
67 สมาคมประชาสังคมชุมพร 2
68 สมาคมภาคึพัฒนาจังหวัดแพร่ 2
69 สมาคมสร้างสุขชุมชนเมืองลุง 1
70 สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 7
71 สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน 1
72 สมาชิกสภาเทศบาลตำบจันดี 1
73 สสอ -
74 สสอ. คีรีรัฐนิคม 1
75 สสอ. ทุ่งตะโก 1
76 สสอ. ร้องกวาง 1
77 สสอ.นาสาร 1
78 สสอ.เมือง พะเยา 1
79 สสอ.ลี้ 3
80 สสอ.สันทราย 1
81 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2
82 สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง 1
83 สำนักงานเกษตรกร จังหวัดตรัง 1
84 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 1
85 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10 จ.กระบี่ 2
86 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6 อ.เมือง จ.พังงา 1
87 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 1
88 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล 1
89 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 1
90 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กระบี่ 1
91 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา 2
92 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
93 สำนักงานสาธารณสุข อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 1
94 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
95 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 1
96 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 1
97 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ 1
98 สำนักงานสารธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย 1
99 สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม 4
100 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 1
101 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4
102 องค์การบริหารตำบลมะรุ๋ย อ.ทับปุด จ.พังงา 1
103 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 3
104 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2
105 อบต. ท่ามอไซ -
106 อบต. ผดุงมาตร อ.จะแนะ 1
107 อบต. ริโก๋ อ.สุไหงปาดี 1
108 อบต. สากอ 1
109 อบต. สุไหงปาดี 2
110 อบต.กายูคละ 1
111 อบต.ตะมะยูง 2
112 อบต.น้ำพุ 1
113 อบต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1
114 อบต.แม่ลาหลวง 1
115 อบต.สาวอ 2