สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่
โทรศัพท์ 053-916000
โทรสาร 053-917007
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Inter-professional Education 2563 0.00 0/0