สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-7341-8614
โทรสาร 0-7341-8615-6
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การพัฒนาเยาวชนขยะความดีสู่การพัฒนาอาชีพ 2563 500,000.00