สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-3726-1560
โทรสาร 0-3726-1801
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการนิสิตจิตอาสาประชารัฐมหาวิทยาลัยบูรพา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 2563 0.00 0/0