สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ที่อยู่
โทรศัพท์ 054-241012-4, 241016, 241020
โทรสาร 054-241018, 054-241019
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิจไอน้ำก้อนเห็ด
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 40,000.00 0/0
การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล”
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 282,600.00 0/0