สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)

stars
1. รายละเอียดชุดโครงการ
ชื่อชุดโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)
ภายใต้แผนงาน/ชุดโครงการ แผนงาน สนส.
รหัสชุดโครงการ
ปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะแอดมิน)
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์
พื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-13
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (15,000,000.00 บาท)

stars
3. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
5. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
6. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 10:44 น.