สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

device_hub

แผนงานกลางโซนใต้บน ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็กเยาวชน ครอบครัว ผู้ด้วยโอกาส และแรงงานนอกระบบ

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โซนใต้บน เน้นประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายคือสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 และภาคีเครือข่าย อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้กลไกกองทุนสุขภาพตำบลและใช้เครื่องมือเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ กระบวนสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพ

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
500000.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
รวม 0.00
stars
8. เอกสารประกอบ
พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
พงค์เทพ สุธีรวุฒิแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 น.