สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

วิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสังคมและศักยภาพด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

assignment
บันทึกกิจกรรม