สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

แบบการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)

กิจกรรมระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง