สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การใช้เทคโนโลยีการอบแห้งในการพัฒนากระบวนการแปรรูปปลาเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบการเกษตรและอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

assignment
บันทึกกิจกรรม