สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 โดยเครือข่ายสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพหุภาคีสุขภาพ (DHS 2)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 52,500.00 1 2,000.00
24 มิ.ย. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0 2,500.00 2,000.00
15 ก.ค. 62 ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 2 0 0.00 -
30 ก.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 มหกรรมปฐมภูมิ 0 0.00 -
5 ส.ค. 62 งานสร้างสุข ภาคใต้ #11 0 50,000.00 -