สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 โดยเครือข่ายสุขภาพการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพหุภาคีสุขภาพ (DHS 2)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมเตรียมงานสร้างสุขครั้งที่ 224 มิถุนายน 2562
24
มิถุนายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย SHF_DHS
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

xx

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

xxx