สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 0 3,561,800.00 0 0.00
19 - 21 พ.ย. 61 อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนการจัดการระบบอาหารในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 80 โรง เรียน ๆ ละ 5 คน รวม 400 คน 0 361,400.00 -
1 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 สนับสนุนให้โรงเรียน ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (ดำเนินโครงการเกษตรในโรงเรียน) 0 1,600,000.00 -
1 ม.ค. 62 พัฒนาระบบการประเมินผลแบบออนไลน์ (บนเวปไซต์) 0 100,000.00 -
22 ม.ค. 62 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 1 ครั้ง 0 169,800.00 -
27 - 28 ก.พ. 62 อบรมครูอนามัยโรงเรียน แม่ครัว เรื่องการจัดบริการอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการ จำนวน 80 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 160 คน จำนวน 2 ครั้ง 0 241,600.00 -
1 พ.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 พัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบโครงการเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบการติดตามประเมินผลแบบออนไลน์ (เวปไชต์) 0 131,800.00 -
31 พ.ค. 62 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ๆ ละ 2 คน จำนวน 80 โรงเรียน รวม 160 คน 0 0.00 -
7 มิ.ย. 62 ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรับฟังความเห็น และสังเคราะห์บทเรียนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง 80 คน 0 117,800.00 -
1 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 โรงเรียนมีนโยบายใช้ผลผลิตจากพื้นที่ผลิตอาหารทั้งเกษตร ปศุสัตว์ และประมงเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ใช้การประชุมระดมความคิดเห็นกับเกษตรตำบล พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนำเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งผลผิตอาหารในชุมชน โดยโรงเรี 0 608,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 62 ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งละ 16 คน ) 0 0.00 -
1 ส.ค. 62 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน 0 71,400.00 -
1 ส.ค. 62 สรุปผลโครงการ 0 160,000.00 -