สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปลูกผักและประมงในโรงเรียน (โรงเรียนวัดโคกเมือง ธรรมโมลีคณานุสรณ์)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 10,800.00 1 10,000.00
14 - 21 พ.ค. 62 เลี้ยงปลาดุก 0 7,500.00 -
15 พ.ค. 62 เตรียมดิน/ปลูกผักสวนครัว 0 3,300.00 10,000.00