สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

รหัสโครงการ 59-00-02 รหัสสัญญา 59-ข-037 ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

แบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

  • ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
  • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
  • การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
  • ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
  • กระบวนการชุมชน
  • มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่

1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้ใหม่ / องค์ความรู้ใหม่

การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและหลักสูตรการเรียนรู้
1.ผู้จัดการสุขภาพชุมชน
2.นักจัดการสุขภาพ 3.นักสื่อสารสุขภาพชุมชน

 

การเติมศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนท้องถิ่นใน 3 หลักสูตร 1.ผู้จัดการสุขภาพชุมชน
2.นักจัดการสุขภาพ 3 นักสื่อสารสุขภาพชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สิ่งประดิษฐ์ / ผลผลิตใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. กระบวนการใหม่

เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีสุขภาพในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทนด้านวิชาการสาธารณสุขผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนในระดับจังหวัดและระดับเขต

คำสั่งคณะทำงาน ติดตาม หนุนเสริม การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ระดับจังหวัดและเขต

การขยายผลลงสู้คณะทำงานร่วมระดับอำเภอผ่าน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่

การจัดสมดุลในการประสานความร่วมมือแนวราบ(เครือข่าย) และแนวดิ่ง (สั่งการ) ของกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนฯ ระดับเขต และระดับจังหวัด

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. แหล่งเรียนรู้ใหม่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
99. อื่นๆ

 

 

 

2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การบริโภค

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การออกกำลังกาย

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. การจัดการอารมณ์ / ความเครียด

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
8. พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
9. อื่นๆ

 

 

 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. กายภาพ เช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. สังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่าง ๆ มีพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา/วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

ชุมชน/ตำบล มีแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนที่มาจากทุกภาคส่วนส่งผลต่อการลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพระดับบุคคล ชุมชน

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. อื่นๆ

 

 

 

4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. มีธรรมนูญของชุมชน

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. อื่นๆ เช่น ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ

มีพื้นที่ที่สามารถจัดทำร่างประกาศเป็นกติกาชุมชน(ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล)

พื้นที่ที่มีการยกร่างกติกาชุมชนขณะนี้ได้แก่
1.ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 2.ต.น้ำพุ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 3.ต.ทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 4.ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 5.ต.ทุ่งระยะ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 6.ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 7.ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ถอดบทเรียนเพื่อ ยกระดับขยายผลการดำเนินสู่พื้นที่ใหม่

5. เกิดกระบวนการชุมชน

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)

เกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของ อปท./ สธ. (สสจ.-สสอ.-รพสต.) ในพื้นที่เขต 11 ในการพัฒนาระบบสุขภาพชมชน

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมเวที/สรุปการประชุม

การดำเนินการต่อเนื่อง และยกระดับการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและระบบสุขภาพอำเภอ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน)

มีการพัฒนาทักษะบุคลากรท้องถิ่น/แกนนำชุมชน ประมาณ 300 พื้นที่ ในการจัดทำแผนสุขภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกการจัดทำธรรมนูญสุขภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ฯ

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน

มีการบูรณาการทุนและทรัพยากรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ของ สสส. (โครงการขนาดเล็ก,ครอบครัวอบอุ่น,ชุมชนน่าอยู่)-สช. (ธรรมนูญสุขภาพ)-สปสช. (กองทุนท้องถิ่น) ในการหนุนเสริมพื้นที่ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ฯ อย่างชัดเจน

ตารางพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

-การเชื่อมโยงองค์กร/หน่วยงาน สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และพัฒนาสู่ระบบสุขภาพชุมชนท้องถิ่น

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

-คณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 7 จังหวัดยังตงดำเนินการต่อเนื่องในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการติดตามประเมินเพื่อการพัฒนากองทุนฯ

-กองทุนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการกองทุนฯ จัดทำแผนสุขภาพ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกการจัดทำธรรมนูญสุขภาพการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

 

การเพิ่มทักษะ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและระบบสุขภาพอำเภอ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน

มีการสรุปบทเรียนความรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ จำนวน 13 พื้นที่

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการกองทุนมีกระบวนการในการจัดทำแผนการจัดการสุขภาพระดับชุมชนทีมีมุมมองกว้างขึ้นใน 4 มิติ โดยอาศัยทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ

บัญชีผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะเช่น การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนของ อบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งกิจกรรมกองทุนท้องถิ่นและโครงการขนาดเล็ก สสส.การยกระดับเป็นกติกาชุมชน

การต่อยอดเชื่อมโยงสู้การจัดทำแผนสุขภาพระดับอำเภอภายใต้คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB)

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
7. อื่นๆ

 

 

 

6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
1. ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน

ผู้นำ/แกนนำในระดับท้องถิ่น ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปบทเรียน มีความภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง

บัญชีรายชื่อผู้นำ/แกนนำท้องถิ่น

การเชื่อมร้อย ถักทอผู้นำแกนำจิตสาธารณะและยกระดับความสามารถของพลเมือง การจัดการตนเองจัดการชุมชนท้องถิ่น

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
2. การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

ผู้นำ/แกนนำในระดับท้องถิ่น ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
3. การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง

 

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
4. ชุมชนมีความเอื้ออาทร

ผู้นำ/แกนนำในระดับท้องถิ่น ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนใหญ่เป็นผู้นำขับเคลื่อนในระดับพื้นที่/ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
5. มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

ผู้นำ/แกนนำในระดับท้องถิ่น ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่วนใหญ่ได้ใช้ข้อมูลและความรู้ในการตัดสินใจ

 

 

คุณค่าที่เกิดขึ้น
ประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นรายละเอียด/การจัดการหลักฐาน/แหล่งอ้างอิงแนวทางการพัฒนาต่อ
ใช่ไม่ใช่
6. อื่นๆ