สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและร่วมทำ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบาย (2) ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ (3) ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด (4) ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล (5) ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (6) จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล (7) เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. (8) ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ (9) ประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจโครงการและวางแผนงานร่วมกัน (10) ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมวิชาการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญ (11) ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกระดับจังหวัด (12) ร่วมขับเคลื่อนติดตามนโยบายสาธารณะจังหวัดสตูล (13) ประชุมคณะทำงานสร้างสุขจังหวัดสตูล (14) ประชุมพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล (15) ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเพื่อพัฒนากลไกเครือข่ายจังหวัดสตูล (16) ขับเคลื่อน ติดตามนโยบายสาธารณะ จ.สตูล (17) จัดงานสร้างสุขจังหวัดสตูล (18) เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 13 ที่ ม.อ. (19) ประชุมสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนต่อ

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh