สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.พ. 66 - 31 มี.ค. 66 ประชุมทีมวิชาการเพื่อวิเคราะห์ Mapping ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผ่านมาในระดับจังหวัด และจัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อน 0 27,500.00 -
17 ก.พ. 66 การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ 0 0.00 14,230.00
1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66 จัดประชุมร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนกลไก จัดทำ Roadmap ร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำแผนขับเคลื่อนระดับสมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี 0 25,000.00 -
1 มี.ค. 66 การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ 0 0.00 16,442.00
1 - 31 พ.ค. 66 จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและจัดทำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ประเด็น 0 25,000.00 -
1 - 30 มิ.ย. 66 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี 0 54,000.00 -
1 - 31 ส.ค. 66 เข้าร่วมงานสมัชชาสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา 0 50,000.00 -
1 - 31 ส.ค. 66 จัดประชุมข้อเสนอที่ได้จากงานสมัชชาสร้างสุขระดับจังหวัด และแนวทางการขับเคลื่อนต่อ 0 18,500.00 -
รวม 0 200,000.00 2 30,672.00