สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ

การประชุมคณะทำงานเข้าใจแผนโครงการ

17 กุมภาพันธ์ 2566
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
7,000.00 0.00 7,230.00 0.00 0.00 0.00 14,230.00 lock_open