สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 27 มกราคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 200,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส.
รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ
รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ
รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 73,340.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -73,340.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ และการติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 15,000.00 8,750.00
1. ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้
2. การประชุมคณะทำงานสมัชชาสานพลังสร้างสุขจังหวัดชุมพร
กิจกรรมหลัก : ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 60,000.00 64,590.00
1. ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอสร้างสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
กิจกรรมหลัก : จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร 122,000.00 0.00
1. จัดงานสมัชชาจังหวัดชุมพร
กิจกรรมหลัก : การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป 3,000.00 0.00
1. การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป

รวมงบทั้งหมด

200,000.00 73,340.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( )
วันที่รายงาน