สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนโซนอันดามัน 3 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต และพังงา) การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงกวง ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ.ระนอง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเสนอแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ที่เหมาะสมกับสุขภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 :

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 :

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

16 - 17 ก.พ. 62 ลงพื้นที่ สรุปผลการศึกษาต่อสาธารณะ 15,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้